| STUROVO.ORG | Reality Štúrovo | sturovo.sk | Mapa stránky  
HlavnĂŠ menu
Home
E-Sao - E-PeV
Spravodajstvo
NĂĄzory - VĂŠlemĂŠnyek
RegiĂłny - RĂŠgiĂłk
KultĂşra - KultĂşra
Ĺ kolstvo - IskolaĂźgy
Turistika - Turizmus
HistĂłria - TĂśrtĂŠnelem
Ekonomika - PĂŠnzĂźgy
Zahraničie - Külföld
Prechod na Euro
Ĺ port - Sport
ManuĂĄl
Partneri pĂ­ĹĄu
Sme Online
FelvidĂŠk ma
AutorskĂŠ prĂĄva

Publicistické články uverejnené na tomto portáli sú chránené autorským zákonom. Z toho vyplýva, že je neprípustné ani v originálnej podobe, ani v prepise, ani v častiach tieto články uverejniť v iných médiách. Taktiež je neprípustné použiť s komerčným účelom tieto články na ďalšie spracovanie, alebo uložiť články v počítačoch – okrem prípadov súkromného použitia. Na ďalšie použitie článkov je potrebný v každom prípade písomný súhlas vydavateľa!

A portálon felhasznált publicisztikai anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni – a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A cikkek további felhasználására minden esetben a kiadó írásbeli engedélyére van szükség!

ČakajĂşc na verejnĂŠ obstarĂĄvanie PDF Tlači E-mail
Hodnotenie / Értékelés: / 0
SlabéVynikajúce 
Piatok, 05.októbra 2012 - 13:35 hod.
obrĂĄzokOhÄžadne rekonĹĄtrukcie NĂĄnanskej cesty a vybudovania kruhovĂŠho objazdu znovu rozhodovali na septembrovom zasadnutĂ­ mestskĂŠho zastupiteÄžstva. V zmysle toho sa nerozhodnĂş o spĂ´sobe financovania veÄžkej gigainvestĂ­cie aĹž dovtedy, kĂ˝m sa neuskutočnĂ­ verejnĂŠ obstarĂĄvanie, ktorĂŠ počíta s kruhovĂ˝m objazdom a aj s verziou bez kruhovĂŠho objazdu. Iba po tĂ˝chto vĂ˝sledkoch rozhodne zastupiteÄžstvo o tom, akĂş veÄžkĂş pĂ´Ĺžičku si Ĺ tĂşrovo zoberie na uskutočnenie.   
V rĂĄmci interpelĂĄcie poslancov sa ZoltĂĄn Csepregi opĂ˝tal, prečo skoro počas celĂŠho leta smrdela mestskĂĄ kanalizĂĄcia, a či sĂş informĂĄcie o tom, Ĺže kedy a ako často je systĂŠm čistenĂ˝? PrimĂĄtor sĞúbil pĂ­somnĂş odpoveď do tridsiatich dnĂ­. Poslanec LĂĄszlĂł Szigeti tlmočil ĹžiadosĹĽ obyvateÄžov, podÄža ktorej obyvateÄžov ulice Petőfiho ruĹĄĂ­ to, Ĺže prevĂĄdzka zbernĂ˝ch surovĂ­n sa začína uĹž rĂĄno o siedmej. Nedal by sa začiatok pracovnej doby posunúż na Ă´smu hodinu? Mesto bude jednaĹĽ s firmou. Poslanec Jozef SlabĂĄk upozornil, Ĺže na niektorĂ˝ch Ăşsekoch ulice Sobieskeho je vysokĂĄ burina a Ĺžiada dotyčnĂ˝ch, aby konali vo veci. Poslankyňa Andrea VitkĂłovĂĄ sa sĹĽaĹžovala, Ĺže koncom jĂşla, začiatkom augusta počas vĂ­kendov na PeĹĄej zĂłne a v centre mesta zhaslo verejnĂŠ osvetlenie uĹž o triĹĄtvrte na desaĹĽ, čo je v turistickej sezĂłne veÄžmi ruĹĄivĂŠ. Poslankyňa kritizovala aj to, Ĺže mestskĂŠ toalety sĂş zriedka otvorenĂŠ. Aj na to sa sĹĽaĹžujĂş hostia. Imre Nagy, zĂĄstupca AVE, reagoval nasledovne: „VerejnĂŠ osvetlenie viackrĂĄt kontrolovali, vo vedenĂ­ nenaĹĄli Ĺžiadnu chybu. Po spomĂ­nanej ominĂłznej situĂĄcii sa to uĹž neopakovalo. Na obsluhu PeĹĄej zĂłny dali do pohotovosti elektrikĂĄra. Čo sa tĂ˝ka otvĂĄracej doby mestskĂ˝ch toaliet, sĂş otvorenĂŠ na zĂĄklade zmluvy AVE s mestom, a to upravuje aj vĂ­kendovĂş otvĂĄraciu dobu. Sviatky zmluva nepredpisuje, nie sĂş zahrnutĂŠ. PredĺŞenĂĄ otvĂĄracia doba je platnĂĄ počas mestskĂ˝ch podujatĂ­.“ PrimĂĄtor JĂĄn Oravec oznĂĄmil, Ĺže mesto na budĂşci rok objednĂĄ otvĂĄraciu dobu tak, aby sa toalety mohli pouŞívaĹĽ počas vĂ­kendov, sviatkov, ĹĄtĂĄtnych sviatkov a viac prihliadnu aj na turistickĂş sezĂłnu. Poslanec Attila Lengyel sa spĂ˝tal, kedy začnĂş s realizĂĄciou cyklistickej cesty na ulici Sv. Ĺ tefana. Ako vysvitlo, v súčasnosti prebieha verejnĂŠ obstarĂĄvanie na prĂ­pravu projektu. HotovĂ˝ bude začiatkom oktĂłbra.   
Vo veci mestskĂŠho rozpočtu primĂĄtor poznamenal, Ĺže Ĺ tĂşrovo stojĂ­ finančne dobre. PrĂ­jmy prevyĹĄujĂş vĂ˝davky aj preto, lebo tie, keď sa len dĂĄ, zadrĹžia. ZĂĄroveň je činnosĹĽ vĹĄetkĂ˝ch  mestskĂ˝ch organizĂĄciĂ­ zabezpečenĂĄ.   
Aj keď po jĂşlovom zasadnutĂ­ samosprĂĄvy sa v prĂ­pade obnovy NĂĄnanskej cesty a vĂ˝stavby kruhovĂŠho objazdu očakĂĄvala veÄžkĂĄ diskusia, zastupiteÄžstvo a primĂĄtor na septembrovom zasadnutĂ­ začali rozoberaĹĽ tĂŠmu prekvapivo hladko a rozvĂĄĹžne. FinančnĂĄ komisia bola proti vĂ˝stavbe kruhovĂŠho objazdu, komisia sprĂĄvy mestskĂŠho majetku tieĹž neprijala zvýťenie pĂ´vodnej čiastky 852 tisĂ­c eur investičnej poloĹžky o ďalĹĄĂ­ch 50 tisĂ­c eur. Komisia vĂ˝stavby taktieĹž zamietla, aby sa nĂĄklady zvýťili na viac ako 900 tisĂ­c eur (a to navyĹĄe z Ăşveru, poznĂĄmka redakcie). Komisia navrhla, aby Ĺ tĂşrovo vypĂ­salo verejnĂŠ obstarĂĄvanie na projekt s vĂ˝stavbou kruhovĂŠho objazdu a bez kruhovĂŠho objazdu. O spĂ´sobe financovania sa rozhodnĂş po konkrĂŠtnych vĂ˝sledkoch verejnĂŠho obstarĂĄvania. MestskĂĄ rada a zastupiteÄžstvo prijalo v skutočnosti toto rozhodnutie na septembrovom zasadnutĂ­. PrimĂĄtor JĂĄn Oravec si myslĂ­, Ĺže je to korektnĂ˝ kompromis. PodÄža mestskĂŠho Ăşradu po uskutočnenĂ­ verejnĂŠho obstarĂĄvania sa nĂĄklady na projekt znĂ­Ĺžia. PrimĂĄtor oznĂĄmil aj to, Ĺže na uskutočnenie projektu vyčlenĂ­ mesto peniaze aĹž  z budĂşcoročnĂŠho rozpočtu. HlavnĂŠ je to, Ĺže nebudeme vychĂĄdzaĹĽ z teĂłriĂ­ a abstraktnĂ˝ch čísiel, ale po uskutočnenĂ­ verejnĂŠho obstarĂĄvania elektronickou registrĂĄciou sa budeme mĂ´cĹĽ konkrĂŠtne rozhodnúż, či sa rekonĹĄtrukcia NĂĄnanskej cesty uskutočnĂ­ bez alebo s kruhovĂ˝m objazdom. JĂĄn Oravec sa pre naĹĄe noviny vyjadril: „NakoÄžko mesto dostalo veÄžmi vĂ˝hodnĂş bankovĂş ponuku, oplatĂ­ sa na budĂşci rok v spojitosti s NĂĄnanskou cestou zamýťĞaĹĽ nad tĂ˝m, či mĂĄ mesto vloĹžiĹĽ vlastnĂŠ peniaze do projektu, alebo nĂĄklady kryĹĽ iba z Ăşveru.“  
Na zasadnutĂ­ zastupiteÄžstva rozhodli aj o rozdelenĂ­ financiĂ­ civilnĂ˝m organizĂĄciĂĄm a inĹĄtitĂşciĂĄm z fondu dotĂĄciĂ­. OhÄžadne toho veÄža diskutovali o tom, akĂ˝m spĂ´sobom a ako by bolo treba upresniĹĽ Ĺ tatĂşt fondu kultĂşry, aby sa v Ĺžiadnom prĂ­pade nestalo to, Ĺže danĂĄ organizĂĄcia, zdruĹženie, zväz pĂ˝ta peniaze, odsĂşhlasia im ich na konkrĂŠtne podujatie, ale napriek tomu mĂĄ z podujatia ĹžiadateÄž komerčnĂ˝, finančnĂ˝ zisk. Z uvedenĂŠho dĂ´vodu v blĂ­zkej budĂşcnosti zmenia ĹĄtatĂşt kultĂşrneho fondu. TĂ˝kajĂşci sa materiĂĄl vrĂĄtili mestskĂŠmu Ăşradu na prepracovanie.  
Ďalej je istĂŠ, Ĺže sa chystĂĄ monografia, ktorĂĄ spracovĂĄva histĂłriu Ĺ tĂşrova aĹž po koniec dvadsiateho storočia. Či na to vypĂ­ĹĄu literĂĄrny konkurz, alebo autora, autorov vyberĂş inĂ˝m spĂ´sobom, eĹĄte mestskĂŠ zastupiteÄžstvo nerozhodlo. Komisia kultĂşry na podnet poslanca  Jozefa SlabĂĄka sa vĂĄĹžne zaoberĂĄ otĂĄzkou. Pokrok sa očakĂĄva na jar budĂşceho roku. DetskĂŠmu domovu odsĂşhlasilo mestskĂŠ zastupiteÄžstvo 1300 eur na Vianoce. Na MajstrovskĂĄ sveta a EurĂłpy rĂ˝chlostnĂ˝ch motorovĂ˝ch člnov, ktorĂŠ sa uskutočnili v Ĺ tĂşrove, odsĂşhlasili dotĂĄciu 2500 eur.
Na zasadnutĂ­ zastupiteÄžstva rozhodli aj o zmene členov kultĂşrnej komisie. Aj do finančnej komisie sa dostala novĂĄ členka. PodÄža toho sĂş novĂ˝mi členmi kultĂşrnej komisie: Monika BenyĂł, Marta Nagy a ZoltĂĄn Nemes. Novou členkou komisie financiĂ­ a plĂĄnovania rozpočtu sa stala Silvia MenyhĂĄrtovĂĄ.  
-buch-
Preklad: gp
 
Dneťný deň

Utorok, 28.novembra 2023
Čas: hodín

Dnes má meniny: Henrieta
Zajtra má meniny: Vratko

KalendĂĄr udalostĂ­
« < November 2023 > »
N P U S Š P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
« < December 2023 > »
N P U S Š P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Očakávané udalosti
NajnovĹĄie sprĂĄvy
Najčítanejšie správy
VyhÄžadĂĄvanie
  HÄžadaĹĽ na strĂĄnke
PrihlĂĄste sa
Počasie

In-počasie
Anketa
Kam sa chystĂĄte tento rok na dovolenku?
 
KurzovĂ˝ lĂ­stok
Počítadlo návštev
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes4995
mod_vvisit_counterVčera8083
mod_vvisit_counterTento týŞdeň13079
mod_vvisit_counterTento mesiac185903
mod_vvisit_counterCelkom2985826